Uprawnienie do odstąpienia od umowy

  1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres adres bok@lepszeopinie.com
  2. Termin 14-sto dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru
  3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.